GUPP

O PROJEKTU

Ozadje projekta

Javni organi v EU vsako leto za javna naročila (JN) porabijo približno 14  % BDP, kar znaša več kot 1 900 milijard EUR. Posledično je „ozelenitev« javnih naročil med ključnimi dejavniki, ki spodbujajo prehod na še bolj učinkovito rabo virov in omogočajo zeleno rast, kar je tudi poudarjeno v aktualni evropski politiki in uvedbi evropskega zelenega dogovora. Javni sektor je, zlasti pri gradbenih delih, ključni vir povpraševanja. Glede na to, da je gradbeni sektor eden največjih porabnikov virov, so zelena javna naročila (ZJN) v tem sektorju ključna gonilna sila za dela z omejenim vplivom na okolje in glavni prispevek k doseganju trajnostnega in energetsko učinkovitega Evropskega okolja.

Kljub temu se države EU pri izvajanju politik javno-zasebnega partnerstva soočajo s številnimi ovirami, kot so pomanjkanja informacij, ustreznih usposabljanj in znanja za določanje meril in kriterijev, ki izpolnjujejo pogoje za javno-zasebno partnerstvo. Ob vse, tem se soočamo še z nezadostnimi kapacitetami predstavnikov javnih naročnikov in pomanjkljivim prenosom znanja med javnimi naročniki in izobraževalnim sektorjem.

Cilji GUPP

Projekt GUPP predvideva:

 • Omogočiti vedenjske spremembe ključnih deležnikov, vključenih v postopek JN v smeri trajnostnega, bolj zelenega in krožnega gospodarstva.
 • Ustvariti nove priložnosti za javne naročnike za spodbujanje učinkovite rabe virov in zelene rasti.
 • Olajšati prenos znanja med ključnimi zainteresiranimi stranmi, ki sodelujejo v procesih JN. Povečati zavest o vplivih projektov na življenjski cikel.
 • Okrepiti sinergije in nadnacionalni (evropski) socialni dialog med vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi.

Vpliv GUPP

Projekt GUPP predvideva splošni vpliv na gradbeni sektor, z odzivanjem na sedanje, nastajajoče in naraščajoče potrebe sektorja po pospeševanju prehoda na energetsko in okoljsko usmerjene cilje EU. Vzporedno s sistemom usposabljanja je pričakovani učinek krepitev krepitve zmogljivosti izobraževalnega sektorja za spopadanje z že omenjenimi izzivi z vključevanjem inovativnih učnih orodij in virov, ter olajšanjem ponudbe visokokakovostnih učnih možnosti za odrasle s ponudbo prilagodljivih učnih ponudb, prilagojenih njihovim učnim potrebam.

Ciljne skupine

Nagovarjamo:

 • Javne organe in naročnike na lokalni, regionalni in nacionalni ravni
 • Oblikovalce politike
 • Socialne partnerje
 • Ključne zainteresirane strani, ki predstavljajo gradbeni sektor
 • Poslovne subjekte, vključene v postopke javnih naročil,
 • Zainteresirane v izobraževalnem sektorju, vključno s ponudniki usposabljanja in izobraževanja odraslih.

Rezultati

Projekt GUPP predvideva, da bo dosegel naslednje rezultate:

 1. Zeleni priročnik, instrument o regulativnem okviru ZJN in praksi na področju gradbenih del.
  Program za krepitev zmogljivosti GUPP, ki vključuje najnovejše znanje in napredne vidike ZJN v gradbenih delih, ki bo omogočal globlje znanje in poznavanje ZJN.
 2. Spletna platforma GUPP, inovativno orodje za e-izobraževanje in e-učenje.
 3. Sodelovanje z GUPP pri zelenih javnih razpisih storitve gradnje, skupno več kot 100 zaposlenih iz javnih organov iz vseh sodelujočih držav usposobljenih z GUPP tečajem in razvoj Političnih priporočil za bolj okolju prijazna javna naročila z operativnimi smernicami.

Partnerji projekta

Office de l'Environnement de la Corse – Francija
PEDMEDE SOMATEIO – Grčija
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE – Slovenija
MANAGING AUTHORITY OF OPERATIONAL PROGRAMME ‘TRANSPORT INFRASTRUCTURES, ENVIRONMENT and SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Grčija
Technological University of the Shannon: Midlands Midwest - Irska