GUPP

NOVICE

Novo: GUPP Moodle z 12 moduli o zelenem javnem naročanju na področju gradenj je sedaj na voljo vsem

Eden od glavnih rezultatov projekta GUPP je bila priprava spletne platforme GUPP, inovativnega orodja za e-usposabljanje in e-učenje. V ta namen smo uporabili platformo Moodle, ki je zdaj prosto dostopna s preprostim postopkom registracije. Tukaj si lahko prenesete priročnik za tečajnike in učitelje z navodili o uporabi platforme GUPP Moodle v angleškem jeziku. Oba priročnika sta na voljo tudi v francoskem, slovenskem in grškem jeziku. 
Priročnik za učence GUPP Moodle: v francoskem, slovenskem in grškem jeziku 
Priročnik za trenerje GUPP Moodle: v francoskem, slovenskem in grškem jeziku  

Na tej povezavi lahko dostopate do sistema Moodle. V primeru, da boste imeli kakršne koli težave, bomo veseli vaših vprašanj na naših nacionalnih kontaktnih točkah: 

Irska - Gloria.Callinan@tus.ie 
Slovenija - zgigm@gzs.si
Francija - saliceti@oec.fr
Grčija - info@pedmede.gr
Svet - zgigm@gzs.si 

VABLJENI! 

GUPP Smernice za zakonodajalce

Eden od rezultatov projekta GUPP so Smernice za zakonodajalce, dokument, v katerem so predstavljene primarne potrebe, ki oblikujejo cilje in ovire, ugotovljene pri izvajanju zelenega javnega naročanja (ZJN), za določitev ustreznih potreb, ciljev in ovir pri usposabljanju na področju ZJN, da bi oblikovali ustrezne usmeritve za priporočanje politike za ZJN. V poročilu je priložen pregled sedanje politike, ki nalaga nove potrebe in cilje, hkrati pa predstavlja tudi ovire za izvajanje zelenega javnega naročanja. Celotno poročilo je na voljo na tej povezavi.  

Izobraževalni seminar "Nadgrajevanje kompetenc ponudnikov za zeleno javno naročanje gradenj"  

Ekipa GZS ZGIGM je v okviru projekta GUPP organizirala izobraževalni seminar o zelenem javnem naročanju (ZeJN) gradenj, s poudarkom izobraževanja ponudnikov, tj. projektantov in izvajalcev. V sodelovanju s slovenskimi strokovnjaki na področju ZeJN smo pripravili "priporočljiv" izobraževalni program in okroglo mizo. 

Dogodek je potekal v sredo, 16. novembra 2022 V ŽIVO, med 10:00 in 13:00 na sedežu GZS v Ljubljani, v Dvorani C (1. nadstropje). 

Na dogodku je bilo prisotnih 30 udeležencev, predstavnikov gospodarstva, natančneje gradbenega sektorja. Dogodek je bil izjemno zanimiv in je predstavljal možnost izmenjave mnenj in predlogov med udeleženci, ki so težave videli predvsem v praktičnem izvajanju zelenih javnih naročil, ter predstavniki ministrstev in javnih naročnikov, ki so predstavljali svoje poglede in težave pri njihovem delu in pripravi javnih razpisov. ZGIGM je pripravila predlog izboljšav, ki temelji na tem, kar je bilo na dogodku rečeno in predstavljeno. 

DOKUMENT S PREDLOGI (v pripravi). 

Na voljo je posnetek dogodka, ki si ga lahko ogledate tudi na tej spletni strani, ali preko povezave YouTube.  Vsa gradiva so na voljo spodaj. 

 

 

PODROBEN PROGRAM IN GRADIVA

ZGIGM predstavitveni PDF

10:00 – 10:10

Uvodni pozdrav in predstavitev pobude GUPP ter nove učne platforme

Mag. Gregor Ficko, direktor, GZS ZGIGM

10:10 – 10:20

Kako dobro poznamo ZeJN in kakšna je osnovna zakonodaja

Mag. Urška Skok Klima,
vodja Sektorja za sistem javnega naročanja, Ministrstvo za javno upravo

1.       Sklop - ZeJN Z VIDIKA PROJEKTANTA in IZVAJALCA

10:20 – 10:35

Gradnja in gradbeni ekosistem se korenito spreminjata po celotni vrednostni verigi

Dr. Tjaša Zupančič Hartner,
vodja razvoja, GIC GRADNJE d.o.o.

10:35 – 10:50

Izzivi, izkušnje in predlogi ponudnika: zelene tehnologije, materiali, procesi

Matevž Žiberna, vodja sektorja za razvoj in investicije, GGD d.d.

2.       Sklop - ZeJN Z VIDIKA ZAKONODAJALCA IN NAROČNIKOV

10:50 – 11:10

Zeleno javno naročanje = priložnost za premik od ekonomsko najugodnejše ponudbe k okoljsko in družbeno boljšim rešitvam za ponudnike in naročnike

-              Dodana vrednost ZeJN za ponudnike

-              Načini izkazovanja izpolnjevanja okoljskih zahtev

Janja Ribič, LIFE IP Care4Climate, Ministrstvo za okolje in prostor

11:10 – 11:25

Odmor s prigrizki

 

11:25 – 11:35

Izkušnje naročnika: Zeleno javno naročanje pri stanovanjski gradnji 

Blaž Češka, univ. dipl. inž. Arh., vodja projektov, Stanovanjski sklad RS

11:35 – 11:45

Izkušnje naročnika: Zeleno javno naročanje pri gradnji cestno-prometne infrastrukture

Boštjan Rigler, član uprave, DARS d.d.

11:45-11:55

Izkušnje naročnika: Zeleno javno naročanje pri gradnji javnih objektov in krožno javno naročanje 

Sašo Blatešič, vodja oddelka za prostor, varstvo okolja in gospodarjenje z občinskim premoženjem, Mestna občina Slovenj Gradec 

11:55 – 12:05

Priložnosti uporabe SLO kazalnikov trajnostne gradnje po EU Level(s)

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, vodja centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, GI ZRMK

12:05 – 12:15

Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) za razogličenje stavb

Neva Jejčič, arhitektka, vodja certifikacijske sheme ZKG, GI ZRMK

12:15 – 12:30

Q & A – odziv publike 

3.       Sklop OKROGLA MIZA

12:30-13:00

Okrogla miza CAPABLE, moderira mag. Valentina Kuzma, samostojna svetovalka GZS ZGIGM

Pogledi na stanje in razvoj ZeJN ter razprava o spretnostih in znanju deležnikov ter katere so prepoznane vrzeli in kako jih zapolniti z usposabljanjem povezanim s pripravo zelenega javnega naročila, da bi dosegli boljše in kakovostnejše projekte prenove javnih stavb.

Potrebe, trendi, izzivi, kapacitete, orodja

Gostje okrogle mize:

-                      Janja Ribič, LIFE IP Care4Climate, Ministrstvo za okolje in prostor

-                      Mag. Gregor Ficko, direktor, GZS ZGIGM

-                      Dr. Samo Peter Medved, član uprave, LUNOS d.o.o.

-                      Dr. Tjaša Zupančič Hartner, vodja razvoja, GIC GRADNJE d.o.o.

-                      Izr. prof. dr. Marijana Šijanec Zavrl, GI ZRMK

Pooblaščeni in nadzorni inženirji so za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
Člani ZAPS so za udeležbo na seminarju pridobili 2 kreditnI točkI - sklop B (Teorija in referenčna praksa). 


PREDAVATELJI

Mag. Urška Skok Klima

je vodja Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje, Ministrstvu za javno upravo. Diplomirana je leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 pridobila naziv magister znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v državni upravi, z javnimi naročili se ukvarja že 10 let, od tega je nekaj let vodila službo, pristojno za javna naročila na Ministrstvu za infrastrukturo in nato na Ministrstvu za pravosodje, od januarja 2015 pa vodi Sektor za sistem javnega naročanja v Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. S področja javnega naročanja je avtorica več člankov v zbornikih, soavtorica Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem, soavtorica Priročnika za javno naročanje in predavateljica v okviru različnih predavanj, konferenc in posvetov.Dr. Tjaša Zupančič Hartner 

je doktorica strojništva in vodja razvoja v podjetju GIC GRADNJE. Njena prioritetna področja dela so: materiali, tehnologije, optimizacije postopkov in uvajanje novih metod dela, v skladu s smernicami trajnostnega razvoja. Dela z mladimi, poučuje na Univerzi v Ljubljani in je bila direktorica prvega zagonskega podjetja v regiji (2011), ki je izdelovalo individualizirane medicinske pripomočke z uporabo aditivnih tehnologij in 3D oblikovanja. Sodelovala je pri oblikovanju prvih strategij pametnih specializacij pod okriljem GZS, ima bogate izkušnje z vodenjem start-up podjetij, z različnimi timi, je tudi prejemnica več priznanj GZS za inovativnost.


Matevž Žiberna

se je po dokončanem dodiplomskemu študiju iz gradbeništva leta 2015 zaposlil pri Gorenjski gradbeni družbi. Skozi svojo kariero je deloval na področjih operativnega gradbeništva in proizvodnji gradbenih materialov. Trenutno pa vodi sektor za razvoj in investicije. 


Fotografija ni na voljo

Janja Ribič

je zaposlena na Ministrstvu za okolje in prostor od leta 2016, od leta 2019 na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE. Projekt naslavlja tudi problem slabega izvajanja uredbe o zelenem javnem naročanju (ZeJN) v Sloveniji. Ekipa za zeleno javno naročanje tako javnim naročnikom kot ponudnikom nudi stalno strokovno pomoč pri izvajanju uredbe o ZeJN.


Fotografija ni na voljo

Blaž Češka

Diplomiral na FA, leta 2005.  2005 – 2007 projektivni biro Arhes, Kranj, kot projektant arhitekture; 2007 – 2019 projektivni biro Tria Studijo, kot odgovorni projektanta arhitekture in vodja projektov, poudarek na projektiranju stavb z leseno konstrukcijo, (napr. OVP večstanovanjske stavbe Karantanka v Domžalah z etažnostjo K+P+2+T in 20 stanovanji, zgrajena 2018, zgrajene v križno lepljeni konstrukciji, do tedaj največja stanovanjska stavba z izključno leseno konstrukcijo); 2019 – sedaj: Stanovanjski Sklad RS, vodja projektov, zadolžen za vodenje projekta soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru, 400 stanovanjskih enot.Rigler Boštjan

Strokovnjak z izkušnjami naročnika (član uprave DARS 2007-2009 ter od 2020 dalje, župan) in gradbenega izvajalca v podjetjih Komunalne gradnje d.o.o., Energoplan d.d. in SŽ-ŽGP d.d. Pri svojem delu se je dodobra spoznal z različnimi postopki javnega naročanja na področju gradenj in z izvedbo gradbenih projektov po FIDIC pogodbah.


 


Fotografija ni na voljo

Sašo Blatešič

Je univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen na Mestni občini Slovenj Gradec kot vodja Oddelka za prostor, varstvo okolja in gospodarjenje z občinskim premoženjem. Od leta 2018 je tudi vodja skupne občinske uprave SOK, ki je organizirana za območje Mislinjske in Dravske doline. V preteklosti delal na področju nepremičninskega prava kot sodelavec in direktor Inštituta za nepremičninsko pravo Maribor. 


Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl

je zaposlena je na Gradbenem inštitutu ZRMK, kot vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, njeno ožje raziskovalno področje je trajnostna gradnja. Diplomirala je na UL, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo,  in nadaljevala delo na UL FGG kot mlada raziskovalka in asistentka na predmetnem področju Stavbarstvo, kjer je leta 1994 tudi doktorirala na področju toplotnega odziva stavb. Deluje na področju URE in OVE pri novogradnjah in prenovah, skoraj nič-energijskih stavb in trajnostne gradnje. Na omenjenih področjih je vodila vrsto domačih in mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov (H2020, LIFE, 7. OP, IEE, Interreg, COST, EUREKA) in sodelovala pri strokovnih podlagah za predpise na področju energetske učinkovitosti stavb ter strateške dokumente v okviru direktive EPBD. Je avtorica vrste znanstvenih in strokovnih člankov v publikacijah z omenjenega področja in habilitirana izredna profesorica na področju pravo in management nepremičnin. V aktualnem projektu LIFE IP CARE4CLIMATE tudi vodi akcijo Razvoja slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje na podlagi evropskega okvira Level(s).


Neva Jejčič

je diplomantka Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, ki se je med študijem izpopolnjevala na Dunaju in v LondonuPoklicno pot je pričela v projektivnem biroju Primorja, nadaljevala z načrtovanjem celovitih prenov stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov ter na Ministrstvu za okolje in prostor vodila pripravo državnih lokacijskih načrtov. Že čez 20 let se na ZRMK ukvarja z raznolikim in širokim področjem delovanja: raziskovalno delo, izvedba razstav, svetovanje občanom o gradnji in prenovi, usposabljanje in predavanja za stroko in občane ter vodja nacionalne sheme Znak kakovosti v graditeljstvu in je tudi avtorica strokovnih, znanstvenih in poljudnih člankov. 


Mag. Gregor Ficko

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani gradbeništva z zaključnim magistrskim študijem gradbeništva. Po zaključku študija se je kot mlad inženir zaposlil v gradbeni operativi in sicer v GIP Gradis Ljubljana, kjer se je zelo hitro začel ukvarjati s projektnim vodenjem pri graditvi objektov. V tem času je sodeloval pri operativnem izvajanju in vodenju številnih velikih investicijskih projektov industrijskih, stanovanjsko-poslovnih in hidroenergetskih gradenj. Od leta 1994 je pri Družbi za državne ceste d.o.o. aktivno sodeloval pri operativnem izvajanju nacionalnega programa izgradnje avtocest, kjer se je ukvarjal s pripravo projektno-tehnične, investicijske, razpisne in planske dokumentacije ter vodenjem strokovnega nadzora nad gradnjo avtocest v Mariboru in okolici. Leta 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za promet kot vodja sektorja za avtoceste, leta 2008 pa je prevzel vodenje Direkcije RS za ceste, kjer je bil zadolžen za vodenje, načrtovanje, organiziranje in usklajevanje upravnega in strokovno-projektnega dela direkcije na več kot 6.000 km državnega cestnega omrežja. V začetku leta 2015 je vodil podjetje JKP Radlje ob Dravi, oktobra 2020 je nastopil na mesto direktorja GZS organizacijske enote, Zbornice za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala. Njegove naloge so organizacija dela združenja dejavnosti v skladu z interesi in potrebami upravnega odbora, vzpostavitev področnih delovnih skupin, sodelovanje v organih GZS, aktivno sodelovanje v socialnem dialogu gradbenih dejavnosti in vsebini KPGD, razvoj sektorske politike in sodelovanja z javnimi organi, oblikovanje sektorskih stališč, posredovanje medijskih informacij, priprava dopisov za ministrstva in vsebinsko vključevanje v procese sprememb zakonodajnih aktov. Organizira redna srečanja s člani in oblikuje njihove skupne in posebne interese, člane in potencialne člane zbornice obiskuje na terenu zato je seznanjen z aktualno sektorsko problematiko in se nanjo tudi odziva.


Mag. Valentina Kuzma

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva (UL FGG, 2003), svoje znanje je nadgradila s podiplomskim interdisciplinarnim magistrskim študijem - Varstvo okolja (UL FGG, 2016). Poklicno pot je leta 2004 začela v projektivi (nizkogradnja), nadaljevala z izdelavo dokumentov iz postopka presoje vplivov na okolje (PVO), nekaj let sodelovala pri razvoju nepremičninskih projektov v Sloveniji in na Balkanu, zastopala investitorja pri finalizaciji izgradnje in primopredaji večje poslovne stavbe v Ljubljani. Od leta 2009 je del strokovne službe GZS ZGIGM. Uspešno je koordinirala 3 mednarodne večje projekte in sodelovala v več kot 30 sektorsko usmerjenih mednarodnih projektih v podporo krepitvam zmogljivosti virov socialnih partnerjev, promociji gradbenih dejavnosti, strateških usmeritvah dejavnosti, vseživljenjskemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih s področij: digitalizacija podjetja in poslovnih procesov, digitalna transformacija sektorja, vpeljava BIM, krepitev digitalnih kompetenc, prehod na krožno gospodarstvo, ozelenitev gradbenih dejavnosti in vključevanje gradbenih podjetij v zeleno javno naročanje gradenj, znamčenje podjetij, pridobivanje delovnih izkušenj v tujini, varnost in zdravja pri delu, etc. Od 2011 predseduje Področnemu odboru za poklicne standarde GRADBENIŠTVO IN RUDARSTVO pri Centru za poklicno izobraževanje RS. Od leta 2021 predseduje tudi Svetu za tehnične ocene in soglasja pri ZAG. Aktivno deluje v 3 mednarodnih delovnih skupinah pri FIEC (zaposlovanje, PIU, VZD: področja socialnega dialoga gradbene dejavnosti na evropski ravni).  Pripravlja strokovna besedila za objave v medijih s področja delovanja GZS ZGIGM. Je (so)avtorica več strokovnih tiskovin - monografij:  Podpora socialnemu dialogu za učinkovitost gradbenega sektorja v prihodnosti, Sistem kvalifikacij na področju gradbeništva, arhitekture, prostorskega načrtovanja in urbanizma, idr.


  

 

       

       

 

 

 

     
     

 


Fotogalerija

  GZS ZGIGM izvedla pilotno predstavitev novega orodja za izobraževanje javnih naročnikov na področju Zelenega javnega naročanja gradenj, GUPP Moodle 


  Se pri svojem delu soočate z izzivi 
  Zelenega javnega naročanja gradenj? Ste seznanjeni z vsebino in načinom izvedbe tovrstnih javnih naročil? GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala je za vas pripravila novo spletno orodje GUPP Moodle s pomočjo katerega lahko pridete do 12 vsebin o Zelenem javnem naročanju v Sloveniji storitev gradenj. Z vsebinskimi moduli želimo odgovoriti na vsa vaša vprašanja kako, zakaj, kje in kaj na področju Zelenih javnih naročanj gradenj ter vas vsebinsko seznaniti tako med sabo kot tudi strokovnjaki na področju ZeJN v Sloveniji. Preko orodja GUPP Moodle boste imeli namreč možnost postaviti vprašanja, ki jih bomo lahko naslovili na relevantne osebe, ki imajo v Sloveniji znanje na tem področju.  

  Za namen razvoja vsebine in orodja smo 15. septembra preko spletnega orodja Zoom gostili 71 predstavnikov javne uprave, podjetij in organizacij, katerim smo predstavili projekt GUPP, orodje GUPP Moodle in s pomočjo eminentnih predavateljic predstavili gonilne sile za ZeJN (Poglavje 2), pravne vidike ZeJN (Poglavje 5), oceno potreb in predhodno preverjanje trga (Poglavje 6) in načine vključevanja zahtev v razpisno dokumentacijo (Poglavje 7). Z nami sta bili ga. Urška Skok Klima, z MJU in ga. Tatjana Orhini Valjavec, z MOP in predstavnica LIFE Care4Climate projekta. 

  PROGRAM DOGODKA 

  9.00-9.30
  9.30-10.00
  10.00-11.00
  11.00-11.30
  11.30-12.15
  12.15-13.00

  13.00-

  Predstavitev projekta GUPP in Uvod v GUPP Moodle program – Andreja Palatinus, ZGIGM
  ZeJN & Gonilne sile: Pregled – Andreja Palatinus, ZGIGM
  Pravni vidiki ZeJN – Urška Skok Klima, MJU
  vprašanja in diskusija, odmor
  Ocena potreb in predhodno preverjanje trga – Tatjana Orhini Valjavec, MOP, LIFE Care4Climate
  Načini vključevanja zahtev v razpisno dokumentacijo – Urška Skok Klima, Tatjana Orhini Valjavec, MOP, LIFE Care4Climate
  Vprašanja in diskusija 

   

  Dogodek smo snemali. Posnetek celotnega dogodka je na voljo preko youtube spletne povezave, lahko pa si ga ogledate tudi preko naše spletne strani. 

  Vas pa vljudno vabimo, da si sami ogledate orodje. Dostop je omogočen preko povezave GUPP Moodle. Ob vaši registraciji v orodje boste prejeli ključ za vstop v poglavja, katera si boste lahko sami ogledali. 

  Zeleno javno naročanje: Nadnacionalno poročilo o regulativnem okvirju in praksi GPP na področju gradbenih del za izbrane države EU

  Z namenom raziskave obstoječe zakonodaje in načina implementacije, spremljajočega usposabljanja in identifikaciji vrzeli v kompetencah na področju zelenega javnega naročanja v štirih evropskih državah (Slovenija, Francija, Grčija in Irska), smo partnerji projekta GUPP - Nadgrajevanje kompetenc za zeleno javno naročanje EU za storitve gradnje, pripravili poročilo, namenjeno za nadaljnjo pripravo orodja za izobraževanje zainteresirane javnosti na področju Zelenega javnega naročanja.

  Poročilo je bilo pripravljeno s pomočjo intervjujev z deležniki v vsaki državi in pregleda dobrih praks in zakonodajnega okvira za vsako od štirih držav. Primerjava med državami kaže na nivo zelenega javnega naročanja v različnih državah in kje so največji primanjkljaji. Vabljeni k branju krajše oblike poročila v slovenskem jeziku in originala v angleškem jeziku.

  S klikom na sliko spodnjo si lahko prenesete povzetek poročila v slovenskem jeziku. Za prenos celega poročila v angleškem jeziku pa kliknite tukaj >>